Algemene voorwaardenMatch Maker Medical, gevestigd te 3404 TA IJsselstein aan de Edisonweg 1, hierna te noemen Match Maker Medical dan wel opdrachtnemer.

Artikel 1: Algemeen

Opdrachtnemer,
Match Maker Medical, richt zich op werving en selectie van personeel volgens een of meerdere van onderstaande activiteiten; 1. File Search 2. Executive Search 3. Adverteren (gedrukte media + internet) Indien de opdrachtgever het wenselijk acht, draagt Match Maker Medical zorg voor het testen van kandidaten door psychologisch onderzoek of de assessment center-methode.

Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

Werkzaamheden
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.

Bescheiden
Alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle door in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.

Eventueel afwijkende voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd zijn voor ons slechts bindend indien en voor zover wij ons daar schriftelijk mee akkoord hebben verklaard.

Overigens dienen afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk met ons te worden overeengekomen.

Indien wij schriftelijk akkoord zijn gegaan, met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, de onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht.

Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de opdrachtgever geen rechten voor toekomstige overeenkomsten ontlenen; door ons geaccepteerde afwijkingen zijn dan ook telkens eenmalig geldig.

Artikel 3: Offertes

Offertes zijn vrijblijvend en herroepelijk. Herroeping geschiedt onverwijld en is mogelijk tot de aanvaarding van een aanbod zolang wij niet een van de opdrachtgever afkomstige bevestigingsbrief hebben ontvangen, dan wel stilzwijgend indien de offerte niet binnen de daarin gestelde termijn is geaccepteerd dan wel niet de ondertekende overeenkomst althans de bevestiging daarvan binnen de eventueel gestelde termijn is ontvangen.

Artikel 4: Overeenkomsten

Een mondeling gegeven opdracht komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat opdrachtgever mondeling opdracht heeft gegeven en deze mondelinge opdracht door opdrachtnemer is aanvaard door schriftelijke bevestiging, waarbij de opdracht aanvangt op de dagtekening van de schriftelijke bevestiging.

Een schriftelijk gegeven opdracht komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat opdrachtgever schriftelijk opdracht heeft gegeven door ondertekening van de door ons gezonden bevestiging van een gesloten overeenkomst en retournering daarvan en ingaande op de dag van ontvangst onzerzijds.

Bij schriftelijke bevestiging van een opdracht door ons geldt de inhoud van de opdrachtbevestiging als de inhoud van de overeenkomst, die voor beide partijen bindend is.

Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.

Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in sub f genoemde verplichting heeft voldaan.

Indien en voorzover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan opdrachtgever geretourneerd.

Artikel 5: Ontbinding overeenkomst

Een overeenkomst kan door opdrachtnemer worden ontbonden indien in verband met de bedrijfsomstandigheden de functie-eisen in de praktijk zodanig onredelijk blijken te zijn dat opdrachtnemer dientengevolge geen geschikte kandidaten kan voorstellen.

Eveneens kan de overeenkomst door opdrachtnemer worden ontbonden als de functie-eisen door de opdrachtgever hangende de duur van de overeenkomst zodanig worden veranderd dat het functieprofiel daardoor in de praktijk wijzigt.

De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien daartoe bedrijfseconomische of organisatorische redenen voor bestaan. In zodanig geval dient opdrachtgever ons onder opgave van die redenen en onder toezending van bewijsstukken waaruit die redenen blijken, te berichten dat op die gronden wordt ontbonden. Ontbinding in dit geval is voor opdrachtnemer aanleiding het honorarium te beperken tot het zenden van een declaratie voor de door opdrachtnemer bestede uren, die maximaal tweederde van het vooraf opgegeven honorarium zal belopen met een minimum echter gelijk aan de hoogte van de gezonden voorschotnota.

Ontbinding als bedoeld in dit artikel geschiedt in alle gevallen door middel van het zenden van een aangetekende brief met handtekening retour.

Artikel 6: Honoraria

Opdrachtgever is voor de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden en in het kader van de uitvoering te maken kosten een vergoeding verschuldigd zoals omschreven in de opdrachtbevestiging.

Kosten voor aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 7:Betaling

Betaling van facturen dient zonder enige korting of compensatie binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden.

Alle betalingen dienen te geschieden te onzer kantoren of op een door opdrachtnemer aan te wijzen rekening.

Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.

Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente alsmede van de gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten, zoals deze zijn bepaald in de volgende artikelen en worden daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering.

De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van bovengenoemde termijn van veertien dagen na factuurdatum; ingebrekestelling is daartoe niet vereist, tenzij er termen aanwezig zijn om de wederpartij een nadere redelijke termijn voor nakoming te stellen.

Artikel 8: Rente

Indien ten onrechte een langere kredietgeving dan veertien dagen wordt genomen, is de wederpartij rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de factuurdatum. Indien een langere kredietgeving dan veertien dagen wordt toegestaan, is Match Maker Medical gerechtigd wederpartij rente over het factuurbedrag te berekenen vanaf de factuurdatum. De dan geldende wettelijke rente wordt gehanteerd.

Artikel 9: Kosten

Indien wij ons genoodzaakt zien de incasso van onze vordering op de wederpartij uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijk incassokosten geheel voor haar rekening. In geval van niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 15% van het in te vorderen bedrag bedragen met een minimum van € 150,00.

Artikel 10: Uitzonderingen op geldende voorwaarden

Voorzover één van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen geheel dan wel gedeeltelijk niet van toepassing is om welke reden dan ook, dan wordt deze bepaling, althans dit deel, geacht te zijn vervangen door een wel toepasselijke bepaling, die wat betreft haar werking zoveel mogelijk overeenkomt met voornoemde bepaling. De niet-toepasselijkheid van één dan wel verschillende bepalingen van deze Algemene Voorwaarden beïnvloedt de toepasselijkheid van de overige bepalingen niet.

Artikel 11: Garantie

a. Indien een door Match Maker Medical geïntroduceerde kandidaat binnen 12 maanden na introductie bij opdrachtgever of een aan opdrachtgever gelieerde onderneming in dienst treedt, dan wel zich vastlegt tot het verrichten van bepaalde diensteen gedurende bepaalde/beperkte tijd dan wel zich vastlegt tot aanneming van werk en/of opdracht(en), dan is opdrachtgever het (vastgestelde) honorarium verschuldigd zoals omschreven in de met Match Maker Medical gesloten overeenkomst onder “Honorarium”.

b. Indien de opdrachtgever met meer kandidaten uit de desbetreffende selectieprocedure een arbeidsovereenkomst wenst aan te gaan, dan is voor elke aan te nemen kandidaat het volledige honorarium verschuldigd.

c. Wanneer blijkt dat een kandidaat, binnen drie resp. zes maanden na aanvang van de arbeids¬overeenkomst voor zes resp. twaalf maanden, aantoonbaar onvoldoende functioneert, zorgt Match Maker Medical voor een vervangende kandidaat. Hiervoor zal geen extra bureauhonorarium in rekening worden gebracht. Wel worden in rekening gebracht, te allen tijde in overleg met en instemming van de opdrachtgever, eventuele kosten voor wervingsmedia, vergoeding voor reiskosten van kandidaten en overige out of pocket expenses. d. Wanneer een benoemde kandidaat zich voor de datum van indiensttreding terugtrekt, zal de procedure zonder verdere kosten, met uitzondering van eventuele advertentiekosten, opnieuw in behandeling worden genomen.

Artikel 12: Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen ons en de wederpartij zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn.

Artikel 13: Bevoegde rechter

Alle geschillen welke tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan in verband met tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, tenzij op grond van enige dwingendrechtelijk bepaling een andere rechter bevoegd mocht blijken te zijn.

Artikel 14: Depot

Deze voorwaarden zijn per 02-01-2010 opgenomen in depot bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, met ingang van welke datum al onze eventuele eerdere Algemene Voorwaarden als vervallen moeten worden beschouwd.


algemene voorwaarden | by EazyMatch